OFERTA NA PRACE PROJEKTOWE ORAZ SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

 

Zakres prac projektowych, wykonywanych przez Simple Architecture zawiera:

 • Sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z zestawieniami powierzchni charakterystycznych (m.in. PUM, orientacyjne powierzchnie mieszkań etc.), rzuty poszczególnych typów lokali mieszkalnych wraz z ich dokładną ilością, wstępne wizualizacje obrazujące ogólną koncepcję przyjętych rozwiązań urbanistycznych oraz architekturę projektowanych obiektów,
 • Pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – celowych, które zostaną wydane dla opracowanej i zaprezentowanej wcześniej koncepcji zagospodarowania terenu (dotyczy terenu, dla którego nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego),
 • W zakres oferty wchodzi pozyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień oraz warunków przyłączeniowych do projektowanych sieci,
 • Sporządzenie dokumentacji projektu architektoniczno- budowlanego, w zakresie wymaganym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę czyli projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekt instalacji wewnętrznych, tj. ogrzewania, gazu, wentylacji, wod.-kan., elektryczny,
 • Uzyskanie wymaganych uzgodnień i opinii rzeczoznawców oraz m.in. sporządzenia mapy do celów projektowych, schematy projektowe dotyczące wymagań przeciwpożarowych, badania gruntu, opinię geotechniczną, projekt charakterystyki energetycznej, środowiskową analizę optymalizacyjno-porównawczą,
 • Pozyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego lub ofertowego,
 • Sporządzenie projektów wykonawczych,
 • Pełnienie nadzorów podczas całego okresu trwania budowy,
 • Pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

 

OFERTA W ZAKRESIE WYKONAWSTWA

 

Zakres prac wykonawczych, wykonywanych przez Simple Architecture zawiera:

 • Realizacja inwestycji zgodnie z oczekiwaniem klienta w ustalonym czasie i budżecie,
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac budowlanych przez doświadczony zespół kierowniczy,
 • Wybór kompetentnych oraz sprawdzonych podwykonawców,
 • Zapewnienie dostaw materiałów budowlanych,
 • Zapewnienie niezbędnego sprzętu na budowie,
 • Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego oraz pozwolenia na użytkowanie,
 • Sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Podobają ci się nasze projekty?

Zapraszamy do współpracy